www.yolcuyayinevi.com

WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI:
Ünvanı:
Adres:
Telefon & Fax:
E-posta:
1.2 ALICI:
Müşteri olarak www.yolcuyayinevi.com sitesine üye olan ya da üye olmaksızın alışverişi onaylayan kişi.Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
Ad / Soyad / Ünvan:
T.C. Kimlik Numarası:
Adres:
Telefon & Fax:
E-posta:
1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:
Ürünün miktarı, markası,modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Ürün Adı ve Kodu

Adet

Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)


1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI ve ÖDENME ŞEKLİ:
Ürünlerin Toplam Fiyatı:
Ürünlerin Toplam Vergisi:
Toplam Kargo Ücreti:
Toplam Teslim Fiyatı:
Ödenme Şekli:
MADDE 2: KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.yolcuyayinevi.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.yolcuyayinevi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme,sipariş formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
MADDE 3: ALICI ve SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
3.1. ALICI, Madde 1.3 ve 1.4'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3.2. Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu...................adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle,...................isimli kişiye teslim edilecektir.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.yolcuyayinevi.com sorumlu tutulamaz.Ayrıca ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir
3.3.Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir.
3.4.Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam veeksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Münhasıran bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir.
3.5.Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
3.6.SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller,mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ve varsa kıymetli evrak 10 gün içinde kendisine iade edilir.
3.7.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.8.www.yolcuyayinevi.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.9.ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICIya aittir.
3.10.SATICI, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.
3.11.Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.
3.12.Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.yolcuyayinevi.com'a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.yolcuyayinevi.com'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
MADDE 4: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
4.1.Ürünün Cinsi ve vasfı, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.yolcuyayinevi.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
4.2.Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.
MADDE 5: ÜRÜNÜN FİYATI
5.1.Ürünün peşin ve yapılan vade ve taksite göre fiyatı ile varsa peşinat tutarı fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 6: KAR PAYI
6.1.Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 12`nin üzerinde olan alışverişlerde aylık %1 Kar Payı farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 7. madde hükmünce sorumludur.
MADDE 7: ÖDEME PLANI
7.1.Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili kar payı oranlarını ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince kar payı ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 8: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
8.1.ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde kar payı ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 9: CAYMA HAKKI
9.1.ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www.yolcuyayinevi.com'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 9.2.madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.yolcuyayinevi.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün www.yolcuyayinevi.com'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Caymahakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. (www.yolcuyayinevi.com çalıştığı kargo firması dışında gönderilen kargolar ALICI tarafından ödenir.) 9.2. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 9.2. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
MADDE 10: YETKİLİ MAHKEME
10.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri ,Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 11: YÜRÜRLÜK

11.1. www.yolcuyayinevi.com web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
ALICI SATICI
TARİH

Avrupa Birliği bölgesindeki çevrimiçi anlaşmazlıklar ile ilgili bilgiler ODR (Online Dispute Resolution Regulation) yasası 1. fıkra 14. bendine uygundur:

Avrupa Komisyonu tüketicilerin çevrimiçi anlaşmazlıklarını çözmek için ODR (Online Dispute Resolution Regulation) yasası 1. fıkra 14. bendini kendi platformlarında sunar. Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) bir site olarak tüketicilerin ulaşabileceği, hizmetler için online alışveriş ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların giderilmesi ile ilgili mahkeme kararını da sunar.